Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący konsumentem (osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży umowa uważana jest za niezawartą.

 3. Klient ma obowiązek odesłać towar niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Sprzedawca zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia wszystkie dokonane płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki wybrał Klient, chyba, że Klient wyraził zgodne na inny sposób zwrotu płatności.

 6. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zostaje wyłączone w stosunku do produktów ze Sklepu internetowego, które są nieprefabrykowane czyli takich, które zostały wyprodukowane według specyfikacji Klienta i służą zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta tj. ramy przygotowane według specyfikacji Klienta tzn. „na wymiar” oraz lustra przygotowane według specyfikacji Klienta tzw. „na wymiar”.  

 7. Powyższe uprawnienia w zakresie możliwości odstąpienia od umowy nie maja zastosowania do Klientów nie będącymi konsumentami.

 

Odpowiedzialność sprzedawcy

 

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

 2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne produktu, jeżeli wada ta zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu Klientowi.

 4. Klient składający reklamację zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego towaru wraz z dowodem jego zakupu.

 5. Rozpatrzenie złożonej przez Klienta reklamacji następuje w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 6. Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

 7. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, domniemywa się, ze wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi  własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu cen lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawca, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 9. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 11. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:   żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.

 12. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 13. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 14. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

 15. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

 16. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 17. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi.

 18. Powyższe uprawnienia nie mają zastosowania do Klientów nie będącymi konsumentami.

 

Gwarancja

 

 1. Sprzedawca tj. Art Profil Sp. z o.o., Olszewek 9 17-132 Wyszki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS: 0000210383, NIP: 5431002147 REGON: 050327506, o kapitale zakładowym w wysokości: 386.600,- złotych  jako producent ram ozdobnych udziela gwarancji jakości.

 2. Okres gwarancji obejmuje 5 lat od daty sprzedaży ramy Klientowi.

 3. W ramach okresu gwarancji w przypadku stwierdzenia uszkodzeń Sprzedawca dokona wymiany na pełnowartościowy produkt.

 4. Rozpatrzenie roszczeń Klienta z tytułu gwarancji nastąpi w ciągu 14 dni roboczych.

 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń, na które wpływ miało działanie środków chemicznych.

 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego  wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 7. Zgłoszenie roszczeń z tytułu gwarancji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

 8. W celu realizacji uprawnień gwarancyjnych Klient dostarczy towar do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.