Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 

 1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym: https://storam.eu (zwanym dalej „Sklep internetowy”), prowadzonym przez Art Profil Sp. z o.o., Olszewek 9 17-132 Wyszki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS: 0000210383, NIP: 5431002147 REGON: 050327506, o kapitale zakładowym w wysokości: 386.600,- złotych. (zwany dalej „Sprzedawcą”).

 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:00 do 18:00
  • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@storam.eu,
  • pod numerem telefonu: +48531100993 (opłata jak za połączenie lokalne według cennika operatora),
  • za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: https://storam.eu.

 3. Sprzedawca udzieli odpowiedzi w ciągu 24 godzin od zapytania.

 4. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu utworzenia konta lub/i złożenia zamówienia przez Klienta na stronie internetowej pod adresem internetowym: https://storam.eu. Jednocześnie informujemy, że złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Na stronie Sklepu internetowego zamieszczone są informacje o oferowanych do sprzedaży produktach wraz ze wszystkimi informacjami dotyczącymi właściwości tych produktów i ich cen. Ceny produktów podawane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT. 

 6. Sklep internetowy oferuje sprzedaż ram ozdobnych, luster, plakatów, grafik oraz obrazów.

 7. Sklep internetowy umożliwia zamówienie ram i luster w określonym przez Klienta rozmiarze, co zostaje określone w trakcie składania zamówienia.

 8. Podane na stronie internetowej ceny oraz informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 9. Jednocześnie informujemy, że występowanie produktów oferowanych przez Sklep internetowy nie jest jednoznaczna z dostępem do towaru w magazynie i możliwością zrealizowania zamówienia.

 10. Produkty oferowane przez Sklep internetowy wykonywane są ręcznie z wykorzystaniem naturalnych surowców z uwagi na to oraz specyfikę surowców naturalnych, np. drewno – w zależności od wyglądu danej partii surowca, z którego wykonany będzie produkt – wygląd produktów zaprezentowanych na  Stronie internetowej może odbiegać od produktu dostarczonego Klientowi. 

 

Warunki dokonywania zakupów

 

 1. Klientem Sklepu internetowego może być: 
  • osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia,
  • osoba prawna,
  • podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu na podstawie odrębnych przepisów została nadana zdolność prawna.

 2. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na asortyment występujący w Sklepie internetowym wyłącznie poprzez stronę internetową.

 3. Zmówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 4. Zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego następują po złożeniu przez Klienta zamówienia na stronie internetowej i potwierdzeniu przez Sprzedającego możliwości realizacji zamówienia poprzez wiadomość e-mail.

 5. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Unii Europejskiej.

 6. Umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu.

 7. Realizacja zamówień internetowych odbywa się od 2 do 5 dni roboczych (czas od złożenia zamówienia do przekazania towaru przewoźnikowi) liczonych od zaksięgowaniu środków na rachunku bankowy Sklepu internetowego, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 8. Podane ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki towaru do Klienta. 

 9. Sklep internetowy do każdego zamówienia dołącza paragon fiskalny lub fakturę VAT po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury.

 10. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu.

 11. Klient może skorzystać z opcji utworzenia konta Klienta na Stronie internetowej. W celu utworzenia konta Klient, oprócz danych niezbędnych do realizacji zamówienia powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania ponownego dostępu do konta Klienta. Klient ma obowiązek zachowania loginu i hasła w tajemnicy i ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta Klienta.

 

Płatność i wysyłka

 

 1. Wysyłka zamówionego produktu następuje pod wskazany przez Klienta adres.

 2. Płatności za zamówione produkty odbywają się za pośrednictwem https://www.imoje.pl. Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909 i zgodnie z regulaminem serwisu realizującego płatność.

 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność za pobraniem,
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  • Płatności elektroniczne, dostępne na stronie serwisu płatności imoje.pl

 4. Dostawa produktu realizowana jest za pośrednictwem DB SCHENKER- Schenker Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18, 02-350 Warszawa oraz INPOST S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków. Szczególne warunki realizacji dostawy dostępne są na stronie firmy spedycyjnej, którą wybrał Klient.

 5. Wyboru sposobu płatności dokonuje się przy składaniu zamówienia. Możliwy jest wybór wyłącznie jednej formy płatności.

 6. Gdy przesyłka, płatna za pobraniem nie została przez Klienta opłacona i odebrana umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zwrotnej, chyba że przed upływem tego terminu Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą, w celu uzgodnienia ponownej wysyłki towaru, ponosząc ponownie koszty jego wysyłki. Sprzedawca zastrzega możliwość dochodzenia od Klienta szkody poniesionej w związku z  niezrealizowanym zamówienie, w szczególności kosztów wysyłki. 

 7. Gdy przesyłka płatna  z  góry nie została przez Klienta odebrana towar przesłany jest zwrotnie do Sprzedawcy, a umowa sprzedaży zostaje rozwiązanie po upływie 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zwrotnej, chyba że Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą, w celu uzgodnienia warunków ponownej wysyłki ponosząc ponownie koszty jego wysyłki. Sprzedawca zastrzega możliwość dochodzenia od Klienta szkody poniesionej w związku z  niezrealizowanym zamówienie, w szczególności kosztów wysyłki.

 8. Jeżeli okaże się, że produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi Klienta i zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną. W przypadku, gdy tylko niektóre produkty objęte zamówienie nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, w celu uzgodnienia warunków realizacji zamówienia.

 

Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący konsumentem (osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży umowa uważana jest za niezawartą.

 3. Klient ma obowiązek odesłać towar niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Sprzedawca zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia wszystkie dokonane płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki wybrał Klient, chyba, że Klient wyraził zgodne na inny sposób zwrotu płatności.

 6. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zostaje wyłączone w stosunku do produktów ze Sklepu internetowego, które są nieprefabrykowane czyli takich, które zostały wyprodukowane według specyfikacji Klienta i służą zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta tj. ramy przygotowane według specyfikacji Klienta tzn. „na wymiar” oraz lustra przygotowane według specyfikacji Klienta tzw. „na wymiar”.  

 7. Powyższe uprawnienia w zakresie możliwości odstąpienia od umowy nie maja zastosowania do Klientów nie będącymi konsumentami.

 

Odpowiedzialność sprzedawcy

 

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

 2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne produktu, jeżeli wada ta zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu Klientowi.

 4. Klient składający reklamację zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego towaru wraz z dowodem jego zakupu.

 5. Rozpatrzenie złożonej przez Klienta reklamacji następuje w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 6. Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

 7. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, domniemywa się, ze wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi  własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu cen lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawca, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 9. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 11. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:   żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.

 12. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 13. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 14. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

 15. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

 16. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 17. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi.

 18. Powyższe uprawnienia nie mają zastosowania do Klientów nie będącymi konsumentami.

 

Gwarancja

 

 1. Sprzedawca tj. Art Profil Sp. z o.o., Olszewek 9 17-132 Wyszki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS: 0000210383, NIP: 5431002147 REGON: 050327506, o kapitale zakładowym w wysokości: 386.600,- złotych  jako producent ram ozdobnych udziela gwarancji jakości.

 2. Okres gwarancji obejmuje 5 lat od daty sprzedaży ramy Klientowi.

 3. W ramach okresu gwarancji w przypadku stwierdzenia uszkodzeń Sprzedawca dokona wymiany na pełnowartościowy produkt.

 4. Rozpatrzenie roszczeń Klienta z tytułu gwarancji nastąpi w ciągu 14 dni roboczych.

 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń, na które wpływ miało działanie środków chemicznych.

 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego  wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 7. Zgłoszenie roszczeń z tytułu gwarancji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

 8. W celu realizacji uprawnień gwarancyjnych Klient dostarczy towar do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.

 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych przetwarza dane Klientów na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego. 

 2. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana przez Klienta.

 3. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych umieszczona na stronie Sklepu internetowego.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące (w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta).

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 3. Klient korzystający ze Sklepu internetowego ma całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze nieprawdziwym lub bezprawnym. Zmówienia, które posiadają takie treści nie będą realizowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich danych.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie do Klienta na wskazany adres e-mail wiadomości spowodowane blokowaniem wiadomości przez administratora poczty elektronicznej, oprogramowanie blokujące wiadomości poczty na urządzeniu Klienta.

 

Pobierz regulamin w wersji PDF